ReklámfilmAdatkezelési tájékoztató PDF Nyomtatás E-mail


A Kobela Autósiskola – Kobela János EV - ezúton teszi közzé adatvédelmi, adatkezelési elveit, melyeket magára nézve kötelezőnek ismer el.


Az Adatkezelő adatai

Az adatok kezelője a Kobela Autósiskola - Kobela János EV („Adatkezelő”).

Székhelye: 6000 Kecskemét, Géza fejedelem krt. 39. 

Képviseli: Kobela János László

E-mail címe: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Telefonszáma: +36 76 48-48-49, 70 366-14-37

Az Adatkezelő felelős a jelen Adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) elkészítéséért, a benne foglaltak betartatásáért, ellenőrzésért, illetve a szükséges változtatások végrehajtásáért. A Tájékoztató mindenkor hatályos változata a Társaság székhelyén, továbbá a www.kobela.hu weboldalon érhető el.

1. Az Adatkezelő által kezelt adatok

Az Adatkezelő tevékenysége, az általa nyújtott szolgáltatások során adatkezelés szempontjából az alábbi szolgáltatási kategóriák esetén a következő személyes adatok kezelése valósul meg:

1.1 Szolgáltatás

Az Adatkezelő gépjármű vezető oktatási tevékenysége (elméleti és gyakorlati képzés vizsgára felkészítés). Kategóriák: AM, A1, A2, A, B, C, C+E D és GKI. képzések

A gépjárművezető-képzés szabályozását a Közúti Közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, a 179/2011. Kormányrendelet, a 24/2005. (IV.21) évi GKM rendelet mellett vizsgadíjrendelet és orvosi rendelet is biztosítja. Ezen jogszabályok rögzítik a vezetői engedély megszerzésének egészségügyi, személyi és tárgyi feltételrendszerét, az ügyfelek (tanulók), a képzőszervek és az általuk foglalkoztatott szakemberek tevékenységét, továbbá azon dokumentummintákat (és így azok adattartalmát) melyeket a gépjárművezető-képzés során használni kell (BIZONYLATI ALBUM). Amely elérhető az alábbi címen:

https://www.nkh.gov.hu/documents/11102/35321/BIZONYLATI+ALBUM_vizsg%C3%A1ztat%C3%A1s%C3%A1hoz/7a08897c-94bc-4d72-9451-9fff1ef7d54f?version=1.7&type=pdf

Képző szerv fentiek alapján az alábbi olyan dokumentumokat használja, melyhez ügyfeleitől személyes adatokat kér: 

1)  A jelentkezési lap

A jelentkezési lap a közlekedési hatóság által meghatározott tartalmú és szerkesztésű nyomtatvány. A jelentkezési lapot a vizsgára való jelentkezés előtt a tanuló tölti ki. A tanfolyam elméleti részének, illetve a "Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés" tantárgynak az elvégzését az iskolavezető igazolja. Az iskolavezető igazolja az esetleges felmentéseket, a felmentések alapjául szolgáló okirat számának a bejegyzésével. Az igazolásokat aláírásával és a képző szerv bélyegzőjével érvényesíti. A jelentkezési lapon a tanuló által tett ilyen irányú nyilatkozatot a képviselet igazolására a közlekedési hatóságnak el kell fogadnia. A vizsgakötelezettség alóli mentesítési kérelem a felmentés alapjául szolgáló okirat iskolavezető által igazolt fénymásolatának a csatolásával történik. A vizsga alóli felmentést, valamint indokolt esetben a szóbeli vizsgát a közlekedési hatóság a jelentkezési lapon tett bejegyzéssel engedélyezi. A külföldi hatóság által kiadott vezetésre jogosító okmány honosítási eljárásában az okmányiroda határozatot ad ki. A határozat birtokában az ügyfélnek a tanfolyammentes vizsgára jelentkezésekor jelentkezési lapot kell kitöltenie, amelyhez csatolni kell az okmányiroda határozatát. Az okmányiroda által előírt elméleti vizsgán a kategóriának megfelelő közlekedési alapismeretek, gyakorlati vizsgán a kategóriának megfelelő forgalmi vizsgát kell érteni. A képző szervnek vissza kell adni azt a jelentkezési lapot, amelyik a vizsgára jelentéskor a fenti előírásoknak nem felel meg.

Adatok: neve, anyja neve, születési dátuma, születési helye, tartózkodási és értesítési cím, közlekedési iktatószám, azonosító (a képzőszerv azonosítója, a tanfolyam képzőszerv által meghatározott egyedi azonosítója, és a tanulótanfolyamon belüli egyedi sorszámát tartalmazó azonosító), vezetői engedély kategóriája - amelyre a képzés irányul, a teljesített képzési rész (tantárgy) megnevezése, egészségügyi csoportra, korlátozásra, mentességre vonatkozó adat, felmentés alapjául szolgáló okirat száma, képzés: e-learning vagy tantermi, aláírás.

Jelentkezéskor ezen felül szükséges adat az ügyfél telefonszáma, és e-mail címe kapcsolattartás céljából, továbbá GKI képzések esetében előzetesen megszerzett jogosítvány, vagy szakképesítést igazoló okirat, egészségügyi alkalmasságot igazoló irat.

2) A vezetési karton

A képző szerv a bizonylati album szerinti - a tanuló és a gyakorlati képzést végző képző szerv adataival kitöltött - vezetési kartont leadja okmányirodának (mint közlekedési hatóság). A közlekedési hatóság rávezeti a vizsgázó iktatószámát és abban az esetben hitelesíti, ha a vizsgázó a gyakorlati oktatáson való részvétel előfeltételeinek eleget tett. 

A vezetési karton tartalmazza: a tanuló nevét, születési dátumát, értesítési címét, közlekedési hatóság iktatószámát, vezetési karton azonosító számát, tanfolyam képzőszerv által meghatározott egyedi azonosítóját, képzőszerv nevét, a gyakorlati oktató nevét, a választott kategóriát, gépkocsi rendszámát, korlátozásokat, sikeres vizsgák időpontjait, telefonszámot, e-mail címet, oktatás időpontját, a tanórán teljesített kilométer távolságot, iskolavezető-, tanuló-, szakoktató aláírását. 

3) Egyéb kezelt dokumentumok, melyek fentieken túl további adatot nem tartalmaznak:

Tanulóösszesítő és Vezetési nyilvántartó karton, Elméleti oktatáshoz tanfolyamnapló.

Minden, az adatkezelő által kezelt adat megadása, önkéntes alapon történik.

1.2 Adatkezelő működésével kapcsolatos adatok kezelése

Az Adatkezelőként a szolgáltatásainak nyújtásához az egyes ügyfelekkel történő kapcsolatfelvétel, szerződéskötés, kapcsolattartás céljából felsorolt dokumentumokat papír-alapon tartjuk nyilván, emellett számítógépen a Depo Drivingschool 5 program használatával kezeljük.

Azon jelentkezőkkel (ügyfelek, tanulók) akik ajánlatunkat elfogadják, képzési szerződést kötünk, adataikat szerződéses jogviszony alapján kezeljük.

Azon jelentkezők adatait akikkel szerződéskötésre nem kerül sor töröljük.

Szerződéses jogviszonyban álló ügyfeleink adatai időszakosan, 5 éves őrzési idő figyelembevételével kerülnek törlésre.

Amennyiben felmentésről szóló igazolás, vagy korábban megszerzett jogosítvány (mint ügyfél hozzájárulásával a hatóságnak történő benyújtás céljából készült okmánymásolat) szükséges a jelentkezéshez, ezen okmányokat a hatóságnak történő benyújtás után nem őrizzük meg, ezek másolatai megsemmisítésre kerülnek.

1.3 Adatkezelő által üzemeltetett www.kobela.hu weboldal

Az üzemeltetett weboldalon ügyfeleink (tanulók) részére tájékoztatást kívánunk nyújtani az alábbi témakörükben:

    Vélemények

    Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

    Video

    Webmail

    moodle

A Weboldal kizárólag tájékoztatási célból üzemel, személyes adatok kezelésére nem valósul meg.

1.4 Adatkezelő által üzemeltetett Facebook oldal 


A facebook profil kapcsolattartásra szolgál, ennek során privát üzenetben válaszol adatkezelő az érdeklődők kérdéseire. Ügyfél személyes adatot önkéntesen megadhat, azt kizárólag kapcsolattartás céljából kerül felhasználásra.

2. Az adatkezelés célja és időtartama

2.1 Adatkezelés célja

Adatkezelő az általa nyújtott egyes szolgáltatások biztosításához használja fel az adatokat, az 1.1 pontban meghatározott tevékenység végzése céljából.

2.2 Adatkezelés időtartama

A Gépjármű vezető képző szolgáltatás tekintetében Adatkezelő a személyes adatokat Felek között létrejött szerződéses jogviszony ideje alatt kezeli. A felek közötti szerződés teljesítése után a 24/2005. (IV.21) évi GKM rendeletben meghatározott 5 éves nyilvántartási ideig őrzi meg. Adatkezelő további, a szerződés teljesítése során tudomására jutott egyéb adatokat nyilvántartásából a szerződés teljesítését követően törli.

Adatkezelő a munkavállalói munkaviszonyával kapcsolatos adatokat 8 évig őrzi meg.

Adatkezelő az általa üzemeltetett Weboldallal kapcsolatban személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, azaz ajánlatkéréssel, jelentkezéssel, kapcsolatban kezel, ezen adatok törlésre kerülnek, amennyiben szerződéses jogviszony nem keletkezik.

3. A személyes adatok kezelésének jogalapja

Gépjármű vezető képző szolgáltatás

A szolgáltatás tekintetében a személyes adatok kezelésének joga a Felek között létrejött szerződéses jogviszony teljesítése, valamint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítésén alapul. Kapcsolattartás céljára szolgáló adatok tekintetében az adatkezelés ügyfél önkéntes hozzájárulásán alapul.

3.1 Az Adatkezelő működésével kapcsolatban, illetve az általa üzemeltetett Weboldal esetén

A Weboldal használata során jelen tájékoztató elfogadásával, Felhasználók hozzájárulnak ahhoz, hogy Adatkezelő személyes adataikat kezelje. A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, amely tényről az Adatkezelő minden esetben külön értesíti az érintetteket.

A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A honlapon megadott adatokat a jelentkezés esetében kizárólag szerződéskötés céljából használjuk fel vagy amennyiben ez nem jön létre törlésre kerülnek.

4. Személyes adatok megismerhetősége

A személyes adatok közvetlen megismerésére kizárólag Adatkezelő jogosult.

A Kobela Autósiskola - Kobela János EV az Ügyfelek és Felhasználók adatainak biztonságos tárolásáért technikailag minden elvárhatót megtesz. Az 1. pontban meghatározott és kezelt adatok tekintetében Adatkezelő a legnagyobb körültekintéssel jár el, azt szigorúan bizalmasan kezeli. 

Az Adatkezelő munkatársai az adatok kezelése terén különböző jogosultságokkal rendelkeznek:

Teljes körű hozzáféréssel rendelkezik: Iskolavezető, adminisztrátor munkatárs

Kizárólag az 1. pontban meghatározott vezetési kartonban feltüntetett adatokhoz fér hozzá: gyakorlati oktatást végző alkalmazott vagy alvállalkozó. 

Kizárólag a tanulók nevéhez, születési adataihoz férnek hozzá az elméleti oktató munkatársak (Oktatási napló)

A gyakorlati oktatást végző munkavállalók/megbízottak/alvállalkozók vizsga alkalmával ellenőrzésre átadják vizsgabiztos részére a vezetési kartont, de vizsgabiztos ezen adatokat ezután nem kezeli. Ezzel jogszabályi kötelezettségüket teljesítik (24/2005. (IV.21) évi GKM rendelet)

5. Adattovábbítás

A jelen Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával Felhasználó az adatvédelmi elveinket tudomásul véve kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a vele közvetlen szerződéses viszonyban álló szolgáltatók részére, a rendelkezésre bocsátott adatok vonatkozásában adattovábbítást végezzen. A továbbított adatokat minden érintett kizárólag a szerződéses feladat teljesítése érdekében használhatja fel, azokat további felhasználás céljából megőrizni, vagy harmadik személynek továbbadni semmilyen formában nem jogosult. Az adattovábbítás célja: Adatkezelő szerződéses feladatainak teljesítése. A tárolt adatokat a törvényben meghatározott esetek (pl. büntetőeljárás keretében) illetve szerződéses feladatainak teljesítése kivételével, egyéb harmadik személy számára nem tesszük hozzáférhetővé.

Az Adatkezelő adattovábbítást az alábbi partnerek részére végez:

1 Név: Ficsor Erika (ERIKA FAMILY Bt., mint adatkezelő KÖNYVELŐJE

Székhely: 6000 Kecskemét, Klapka u. 9-11. 2. em. 15. ajtóAdatkezelő a fenti könyvelőiroda részére csak a megbízása teljesítéséhez szükséges adatokat továbbítja amelyek:

Munkavállaló munkaszerződése és az abban foglalt adatok.

A továbbított adatok köre: név, anyja neve, születési hely idő, cím, adóazonosító, TAJ szám, munkabér 

Az adattovábbítás célja: jogszabályi kötelezettség teljesítése

Vállalkozás pénzügyi bizonylatai, illetve azt alátámasztó dokumentumok

A továbbított adatok köre: tételes felsorolás nem lehetséges

Az adattovábbítás célja: könyvelő megbízása teljesítésének elősegítése, az adózásról és számvitelről szóló vonatkozó jogszabályokban foglaltak teljesítése2 Név:  Innovációs és Technológiai Minisztérium

– Közlekedési Hatóság Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály mint adatkezelő partnere és felügyeleti szerve a gépjárművezetői vizsgafeltételek ellenőrzése és a vizsga lebonyolításában

Székhely: [1066 Budapest, Teréz krt. 62. ]


Adatkezelő a fenti partner részére  a megbízása teljesítéséhez szükséges adatokat továbbítja amelyek:

A továbbított adatok köre: 1.pontban meghatározott jelentkezési lapon és vezetési kartonon feltüntetett adatok, továbbá korábbi bizonyítványok és vizsgaeredmények, mentességeket igazoló okiratok másolatai

Az adattovábbítás célja: jogszabályi kötelezettség teljesítése


3 Név: E-Educatio Információtechnológiai ZRT, mint adatkezelő szerződéses partnere az e-learning képzés tekintetében 

Székhely: [1111 Budapest, Budafoki út 59.]


Adatkezelő a fenti partner részére a megbízása teljesítéséhez szükséges adatokat továbbítja amelyek:

A továbbított adatok köre: 1. pontban meghatározott jelentkezési lapon feltüntetett adatok

Az adattovábbítás célja: szerződéses kötelezettség teljesítéseAdattovábbítás külföldre

Az Adatkezelő személyes adatot harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő részére akkor továbbíthat, vagy harmadik országban adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor adhat át, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelésnek a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezései teljesülnek, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

Az Adatkezelő személyes adatokat a nemzetközi jogsegélyről, az adóügyi információcseréről, valamint a kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi szerződés végrehajtása érdekében, a nemzetközi szerződésben meghatározott célból, feltételekkel és adatkörben továbbít harmadik országba. Az EGT-államba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

6. Az adatfeldolgozó adatai, elérhetősége

Az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok előírásainak való megfelelésében, kiemelten biztosítják az érintettek jogainak védelmét, továbbá megfelelő technikai és szervezési intézkedések tesznek a személyes adatok védelme érdekében.

Az Adatkezelő részére az adatok kezelése során Adatfeldolgozóként az alábbi partnerek járnak el:

Név: Tárhely.eu Szolgáltató Kft.

Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: tárhelyszolgáltatás igénybevétele szerződés szerint 


7. A Felhasználó jogai

Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető e-mailben: az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen:  6000 Kecskemét, Géza fejedelem krt. 39. mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül, írásban válaszol.

Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) szintén az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: 6000 Kecskemét, Géza fejedelem krt. 39., mindkét esetben személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy kezelésének korlátozását Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címen és postai levél útján a 6000 Kecskemét, Géza fejedelem krt. 39. postai címen ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának